© Copyright 2018  - All Rights Reserved
RAPHEE TECHNOLOGY CO., LTD.

รีวิวปรแกรม "อินวอยซ์ ไทนี่"และ"อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส"

INVOICE TINY+
หน้าต่างล็อกอินเข้าใช้โปรแกรม
INVOICE TINY +
หน้าแรกของโปรแกรม มีปุ่มลัดไปเฟสบุ๊คแฟนเพจ "RAPT", Youtube และเว็บไซ้ต์ของโปรแกรม
INVOICE TINY +
หน้าทำรายการใบเสนอราคา (เฉพาะ อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส)
INVOICE TINY +
หน้าทำรายการใบเสนอราคา (เงื่อนไข)
INVOICE TINY +
หน้าทำรายการใบเสนอราคา (ลูกค้า)
INVOICE TINY +
หน้าทำรายการใบเสนอราคา (การพิมพ์)
INVOICE TINY +
หน้าต่างบันทึกรายการขายสินค้า
INVOICE TINY +
หน้าต่างบันทึกรายการขายสินค้า (ลูกค้า)
INVOICE TINY +
หน้ารายการเอกสารการขาย เกี่ยวกับใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ฯลฯ
Mobirise
เอกสารการขายเชื่อมโยงกับบันทึกการขาย
Mobirise
การพิมพ์มีตัวเลือกไม่พิมพ์วันที่ และกำหนดชำระเงินลงในเอกสาร
Mobirise
ตัวเลือกขนาดกระดาษสำหรับเอกสาร
Mobirise
รองรับฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 9"x11" จาก "ระยองคอม"
Mobirise
รองรับฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป 9"x11" จาก "ระยองคอม"
Mobirise
ตัวเลือกรูปแบบการพิมพ์ของเอกสาร
Mobirise
สร้างใบเสร็จรับเงินที่อ้างอิงอินวอยซ์ เช่นใบส่งของหรือใบกำกับภาษี
Mobirise
ใบเสร็จแบบแจกแจงรายการสินค้า
Mobirise
สามารถสร้างใบกรับมัดจำแยกจากใบเสร็จปกติ และเลือกเป็นใบกำกับภาษีได้
Mobirise
ออกใบวางบิลจากข้อมูลอินวอยซ์ (ใบส่งของหรือใบกำกับภาษี)
Mobirise
รองรับบาร์โค้ดสินค้าความยาวสูงสุด 100 หลัก
Mobirise
ข้อมูลสินค้ากำหนดราคาขายล่วงหน้าได้ 3 ราคาพร้อมการกำหนดจำนวนทศนิยม 0 ถึง 4 ตำแหน่ง
Mobirise
ข้อมูลหน่วยนับ
Mobirise
หมวดหมู่สินค้า
Mobirise
ข้อมูลลูกค้า
Mobirise
ข้อมูลลูกค้า (ที่อยู่)
Mobirise
ข้อมูลลูกค้า (ผู้ติดต่อ)
Mobirise
ข้อมูลผู้ใช้
Mobirise
ระบบกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละราย
Mobirise
ข้อมูลพนักงานขาย
Mobirise
รายงานขายสรุป
Mobirise
รายงานขายแสดงรายละเอียดรายการสินค้า
Mobirise
รายงานภาษีขาย
Mobirise
บันทึกชื่อผู้มีอำนาจ (เฉพาะ อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส)
Mobirise
บันทึกชื่อพนักงานออฟฟิศ  (เฉพาะ อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส)
Mobirise
เงื่อนไขการรับประกัน  (เฉพาะ อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส)
Mobirise
ส่วนการตั้งค่า (ชื่อ-ที่อยู่ของกิจการ)
Mobirise
เลือกภาพโลโก้ และตัวเลือกพิมพ์/ไม่พิมพ์โลโก้
Mobirise
กำหนดค่าเริ่มต้น
Mobirise
ผู้ใช้กำหนดชื่อเอกสาร (Title) ได้เองตามต้องการประยุกต์ใช้
Mobirise
ส่วนการกำหนดรูปแบบพิมพ์เริ่มต้น
Mobirise
ระบบกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารสำหรับเลขที่อัตโนมัติ
Mobirise
กำหนดข้อความล่วงหน้าใบเสร็จและคำขอเสนอราคา
Mobirise
เลือกสีของโปรแกรมได้ 16 สี
Mobirise
แท็บช่วยเหลือประกอบด้วยเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก

ตัวอย่างเอกสาร

ตัวอย่างเอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรม "อินวอยซ์ ไทนี่" และ "อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส"

Mobirise
ตัวอย่างใบเสนอราคา มีรหัสสินค้าและส่วนลดย่อย (เฉพาะ "อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส")
Mobirise
ตัวอย่างใบเสนอราคา มีรหัสสินค้า ไม่มีส่วนลดย่อย (เฉพาะ "อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส")
Mobirise
ตัวอย่างใบเสนอราคา ไม่มีรหัสสินค้าและส่วนลดย่อย (เฉพาะ "อินวอยซ์ ไทนี่ พลัส")
Mobirise
ตัวอย่างเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" บนกระดาษต่อเนื่องเปล่า ขนาด 9"x11"
Mobirise

ตัวอย่างเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" บนกระดาษ A4

Mobirise
ตัวอย่างเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" บนกระดาษต่อเนื่องเปล่า 9"x5.5"
Mobirise
ตัวอย่างเอกสาร "ใบกำกับภาษี" ฟอร์มสำเร็จรูป 9"x11" รุ่น IV จาก"ระยองคอม"
Mobirise
ตัวอย่างเอกสาร "ใบกำกับภาษี" ฟอร์มสำเร็จรูป 9"x11" รุ่น TR จาก "ระยองคอม"
Mobirise
ตัวอย่างเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" ฟอร์มสำเร็จรูป รุ่น TC จาก"ระยองคอม"
Mobirise
Mobirise
Mobirise
ตัวอย่างขายสินค้าด้วยทศนิยมของปริมาณสินค้า 3 ตำแหน่ง หน่วยกิโลกรัมซึ่งความละเอียด 1 กรัม
Mobirise
Mobirise
ตัวอย่างการใช้ตัวเลือกไม่พิมพ์วันที่เอกสารและกำหนดชำระเงินบนใบกำกับภาษี
Mobirise
ตัวอย่างแทรกคำอธิบายในรายการขายหรือซ่อม

Made with ‌

HTML Code Generator