การจ่ายเงินในนามผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

หากท่านโอนชำระเงินค่าโปรแกรมหรือซื้อโปรแกรมในนามนิติบุคคล เช่นบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ.ที่จ่ายตามระเบียบของกรมสรรพากร และจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (หรือจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตั้งแต่ 1,070 บาทขึ้นไป) ท่านจะต้องคำนวณยอดเงินก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วหัก 3% จากมูลค่าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษี หัก ณ.ที่จ่ายนำส่งสรรพากร และรีบส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมาให้ทางบริษัทฯ เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายจากท่านแล้ว ทางบริษัทฯก็จะจัดส่งใบกำกับภาษีไปให้ท่านต่อไป

การคำนวณเงินก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม - (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม x 7 / 107)
เงินภาษีหัก ณ.ที่จ่าย = 3% ของจำนวนเงินก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยอดเงินที่ต้องโอน = จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม - เงินภาษีหัก ณ.ที่จ่าย


ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับการหักภาษี ณ.ที่จ่าย และส่งเอกสาร
บริษัท รพี เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 470/43  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร  10220
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0 1 0 5 5 5 6 1 2 4 5 9 0

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองหักภาษี ณ.ที่จ่าย (Excel 2007 ขึ้นไป)

ฝ่ายขาย

email: sales@rapheetech.com
Tel. 088 126 2609

ปรึกษาการใช้งาน

email: supports@rapheetech.com
Tel. 093 914 7446

© Copyright 2018  - All Rights Reserved
RAPHEE TECHNOLOGY CO., LTD.

RECENT NEWS

Footer with solid color background and a contact form, Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration.

Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface.

SUBSCRIBE

Get monthly updates and free resources.

CONNECT WITH US

Mobirise website builder - Details here